મુખ્યમંત્રીએ ચાલુ કર્યો ડિજિટલ સેવાસેતુ

675

મુખ્યમંત્રીએ ચાલું કર્યો ડિજિટલ સેવાસેતુ

“ડિજિટલ ગુજરાત સેવા સેતુ” અંતર્ગત ઇ-ગ્રામ વિશ્વગ્રામ દ્વારા ગ્રામ્ય સ્તરે રેશનકાર્ડ સંબંધિત સેવાઓ પ્રદાન કરવા સંબંધિત તલાટીને સત્તા આપવાની બાબત. (૧) ના ઠરાવ સાથે, ગુજરાત સરકારની www.digitalgujarat.gov.in હેઠળ પૂરી પાડવામાં આવતી વિવિધ સેવાઓમાંથી, ઇ-ગ્રામ વિશ્વગ્રામ સોસાયટી સાથે સંકળાયેલ વિલેજ કમ્પ્યુટર ઉદ્યોગસાહસિક દ્વારા ઇ-ગ્રામ વિશ્વગ્રામ સેન્ટરમાંથી નીચેની સેવાઓ પ્રદાન કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રેશનકાર્ડમાંથી નામ કાઢી નાખવું. રેશનકાર્ડમાં નામ ઉમેરવું. રેશનકાર્ડમાં સુધારો.

તલાટી નીચે આપેલ ઇ-ગ્રામ કેન્દ્ર દ્વારા ગ્રામ્ય કક્ષાએ રાશનકાર્ડ સંબંધિત છ સેવાઓ પૂરી પાડશે:

  1. રેશનકાર્ડમાં નામ ઉમેરવા – રેશનકાર્ડમાં નામો ઉમેરવા (ફોર્મ નંબર Form)
  2. રેશનકાર્ડમાંથી નામ કાઢી નાખવું (ફોર્મ નંબર 4)
  3. રેશનકાર્ડમાં નામ સુધારણા (ફોર્મ નંબર -4–4)
  4. રેશનકાર્ડમાં સરનામાંની સુધારણા (ફોર્મ નંબર–બી)
  5. રેશનકાર્ડ ધારકના વાલી / વાલીની નિમણૂક માટે અરજી – વાલી નામાંકન માટે (ફોર્મ નંબર – 7)
  6. ડુપ્લિકેટ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટે – ડુપ્લિકેટ રેશનકાર્ડ માટે (ફોર્મ નંબર – 9)

રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિવિધ પ્રકારના એટીવીટી વહીવટ આપવામાં આવે છે www.digitalgujarat gov.in. આ વહિવટ પૈકી, ઇ-ગ્રામ કેન્દ્ર દ્વારા ખાદ્ય, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહક બાબતો વિભાગ હેઠળના વહીવટની વ્યવસ્થા સરકારની નજરે પડી રહી હતી. પુખ્ત વયના વિચારની સમાપ્તિ તરફ, રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ પ્રકારની સહાયતાની સૂક્ષ્મતામાં સહાય માટે પસંદગી કરવામાં આવી છે. ધ્યેય: – ‘કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ ગુજરાત સેવા સેતુ’ હેઠળ આ વિભાગના પ્રમાણપત્ર સંચાલકોના ઉપયોગ અંગે, ઉદાહરણ તરીકે, ફોર્મ નંબર -3, 4, (એ), 3 (બી), 3 અને 4 ની પંચાયત, ગ્રામીણ આવાસ અને ગ્રામીણ વિકાસ ખાતાએ તા. 08/10/2010 ના લક્ષ્યાંકમાં પસંદ કરેલા સિક્કા અને તારીખ પર હસ્તાક્ષર કર્યા.

આમ, રેશનકાર્ડ ફોર્મ નંબર સંબંધિત ગુજરાત રાજ્યના “ડિજિટલ ગુજરાત સેવા સેતુ” અંતર્ગત વાંચનમાંથી લઈ  સૂચનાઓ અને જોગવાઈઓને આધિન, ગુજરાત રાજ્યના “ડિજિટલ ગુજરાત સેવા સેતુ” હેઠળ. , (એ) સંબંધિત તલાટીને (બી), અને  અરજી સંદર્ભે રાશનકાર્ડ પર હસ્તાક્ષર કરવા માટે અધિકૃત કરવાનો પ્રસ્તાવ છે, રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિવિધ પ્રકારની એટીવીટી સેવાઓ પ્રદાન કરવામાં આવી રહી છે.www.digitalgujarat gov.in.આ સેવાઓ પૈકી, ઇ-ગ્રામ કેન્દ્ર દ્વારા ખાદ્ય, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહક બાબતોના વિભાગ હેઠળની સેવાઓની જોગવાઈ સરકારની વિચારણા હેઠળ હતી.

વધુ માહિતી મેળવવા માટે અહિ ક્લિક કરો