આપણું ભાવનગર ગ્રુપ દ્વારા વૃક્ષારોપણ કરનારને પ્રોત્સાહન મળે તે માટે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી વૃક્ષા રોપણ કરનારના ફોટા કર્યા સેર !!

0
1237

હાલ આપણું ભાવનગર ગ્રુપ દ્વારા વૃક્ષારોપણ કરનારને પ્રોત્સાહન મળે તે માટે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી જેમને વૃક્ષા રોપણ કરેલ છે તેમના ફોટા અહી અમે સેર કરીએ છીએ,

ભાગ -૧  તા . ૦૬ – ૦૬ – ૨૦૧૯

જો તમે પણ હાલમાં વૃક્ષ વાવેલ હોય કે વાવવાના હોય તો આપના વૃક્ષા રોપણ સાથેનાફોટા અમને જરૂરથી મોકલશો…

આપણું ભાવનગર – ગ્રીન ભાવનગર

#apnubhavnagar #treeofapnubhavnagar #apnubhavnagargreenbhavnagar