11-9-2020 ના રોજ RTE એડમીશન માટે પ્રથમ રાઉન્ડ બહાર પડશે

646

શિક્ષણના કાર્યને અસર થવાની સંભાવના છે તેવા કારણોસર વિદ્યાર્થીઓના શ્રેષ્ઠ હિતમાં નિર્ણય. ટી. ઇ. પ્રવેશ માટે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની અંતિમ સમયમર્યાદા લંબાશે નહીં શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, શિક્ષણ પ્રધાન

આરટીઇ પ્રવેશ પ્રક્રિયાના પ્રથમ રાઉન્ડની જાહેરાત 11/06/2020 ના રોજ કરવામાં આવશે.

રાજ્યભરમાંથી કુલ મળીને 2,09,50 અરજીઓમાંથી 1,13,8 અરજીઓને મંજૂરી મળી હતી, 2,09 અરજીઓ નામંજૂર કરવામાં આવી હતી.
માતા-પિતા દ્વારા 31,8 અરજીઓ રદ: 12,50 અરજીઓની ચકાસણી પ્રક્રિયા ચાલુ

જો સમયમર્યાદા વધારવામાં આવે તો, આરટીઈ હેઠળ પ્રવેશના પ્રથમ રાઉન્ડની સમયસર ઘોષણા કરવામાં નહીં આવે, જે વિદ્યાર્થીઓના અધ્યાપન કાર્યને અસર કરે તેવી સંભાવના છે.

રાજ્યના શિક્ષણ પ્રધાન શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ આરટીઇ પ્રવેશ માટે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની અંતિમ સમયમર્યાદા વધારવાની માંગ અંગે જણાવ્યું હતું, આરટીઇ પ્રવેશ માટે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની અંતિમ મુદત લંબાશે નહીં કારણ કે તેના શિક્ષણ કાર્ય પર અસર પડે તેવી સંભાવના છે.

વિદ્યાર્થીઓ. રાજ્યની ખાનગી શાળાઓ દ્વારા ઓનલાઈન શિક્ષણની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે, જ્યારે આરટીઇ પ્રવેશ માટેની ઓનલાઇન અરજી માટેની સમયમર્યાદા વધારવામાં આવે છે અથવા નામંજૂર ફોર્મ સુધારવા માટેની અંતિમ મુદત આપવામાં આવે છે, તો આરટીઇ હેઠળ પ્રવેશના પ્રથમ રાઉન્ડની સમયસર જાહેરાત કરી શકાતી નથી . તેથી, તે વિદ્યાર્થીઓના અધ્યાપન કાર્યને અસર કરે તેવી સંભાવના છે.

પ્રધાન શ્રી ચુડાસમાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, શૈક્ષણિક વર્ષ 2020-21માં આરટીઇ હેઠળ પ્રવેશ માટેની ઘોષણા 05/09/2050 ના રોજ અખબારોમાં કરવામાં આવી હતી. વાલીઓને 05/06/2030 થી 15/06/2050 સુધીમાં કુલ 11 દિવસનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો

જેથી અરજદારો ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટે જરૂરી પુરાવા એકત્રિત કરી શકે. તે પછી, ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવા માટે. 15/06/2050 થી તા. 5/08/2050 સુધી અરજદારોને કુલ 10 દિવસનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો. આમ, જરૂરી દસ્તાવેજો એકત્રિત કરવા અને ફોર્મ ભરવા માટે વાલીઓને કુલ 6 દિવસનો સમય આપવામાં આવ્યો છે.

શ્રી ચુડાસમાએ ઉમેર્યું કે, આ સમયગાળા દરમિયાન, માતા-પિતા દ્વારા ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવા માટે કુલ 2,05,50 અરજીઓ વેબસાઇટ http://rte.orpgujarat.com પર સબમિટ કરવામાં આવી છે. જેમાંથી આજદિન સુધી 1,14,8 અરજીઓને મંજૂરી આપવામાં આવી છે અને 2,09 અરજીઓને જિલ્લા કક્ષાએથી નામંજૂર કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, વાલીઓ દ્વારા 31.3 અરજીઓ રદ કરવામાં આવી છે. જ્યારે 19,20 અરજીઓની ચકાસણીની પ્રક્રિયા ચાલુ છે. અરજીઓની ચકાસણી 05/06/2050 સુધી કરવામાં આવશે અને આરટીઇ પ્રવેશ પ્રક્રિયાના પ્રથમ રાઉન્ડની જાહેરાત 11/06/2050 ના રોજ કરવામાં આવશે.

આરટીઇ પ્રવેશ 2020 1 મી રાઉન્ડ મેરિટ લિસ્ટની સત્તાવાર પ્રેસનોટ

ઓફિશિયલ પ્રેસ નોંધ વાંચો