પરીક્ષાની ફીનું માળખુ જાહેર કરવામા આવ્યુ

311

પરીક્ષાની ફીનું માળખુ જાહેર કરવામા આવ્યુ

ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધો.10 અને 12ની મે 2021માં લેવાનારી બોર્ડ પરીક્ષાની ફીનું માળખુ જાહેર કરવામા આવ્યુ છે.જો કે કોરોનાને લીધે આ વર્ષે કોઈ પણ પ્રકારની ફીમાં વધારો કરવામા આવ્યો નથી.

ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા દર વર્ષે ધો.10,ધો.12 સાયન્સ અને ધો.12 સામાન્ય પ્રવાહના નિયમિત,ખાનગી અને રીપિટર સહિતના વિદ્યાર્થીઓની ફીમાં પાંચ ટકા જેટલો વધારો કરવામા આવે છે.પરંતુ કોરોનાને લઈને વાલીઓની આર્થિક સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખતા બોર્ડ દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની ફીમાં વધારો કરવામા આવ્યો નથી.ગત વર્ષે ધો.12 સાયન્સની નિયમિત વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા ફી 605, સામાન્ય પ્રવાહની નિયમિત વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા ફી 490 અને ધો.10ની નિયમિત વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા ફી 355 રૂપિયા હતી. જે આ વર્ષે પણ યથાવત રહી છે.

ધો.10ની નિયમિત રિપિટર અને ખાનગી રિપિટરની એક વિષયની 130 રૃપિયા ફી છે જ્યારે ધો.12 વિજ્ઞાાન પ્રવાહમાં નિયમિત રિપીટરની એક વિષયની 180 રૃપિયા અને સામાન્ય પ્રવાહમાં નિયમિત રિપિટર અને ખાનગી રિપિટર એક વિષયની ફી 140 રૃપિયા છે. 12 સાયન્સમાં પ્રાયોગિક વિષયની વિષયદીઠ ફી 10 રૂપિયા રહેશે. ધો.10 અને 12ની બોર્ડ પરીક્ષાની ફીમાં દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓ તથા વિદ્યાર્થિનીઓને મુક્તિ આપવામા આવેલી છે.