વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતીની જાહેરાત

866

વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (વીએમસી) એ આયુષ મેડિકલ ઓફિસર, મિડવાઇફરી (એનપીએમ), જુનિયર ક્લાર્ક, કેસ લેખક, પટાવાળા, આયાબેન (વર્ગ -4) અને સુરક્ષા રક્ષક પદ માટે ભરતી માટે અરજીઓ મંગાવી છે.

વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (વીએમસી) એ આયુષ મેડિકલ ઓફિસર, મિડવાઇફરી (એનપીએમ), જુનિયર ક્લાર્ક, કેસ લેખક, પટાવાળા, આયાબેન (વર્ગ -4) અને સુરક્ષા રક્ષક પદ માટે ભરતી માટે અરજીઓ મંગાવી છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો 05 ઓક્ટોબર 2020 પર અથવા તે પહેલાં vmc.gov.in પર ઓનલાઇન મોડ દ્વારા પોસ્ટ્સ પર અરજી કરી શકે છે.

વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (VMC) ખાલી જગ્યાની વિગતો

કુલ પોસ્ટ્સ – 144

  • આયુષ તબીબી અધિકારી – 16 પોસ્ટ્સ
  • મિડવાઇફરી (એનપીએમ) – 16 પોસ્ટ્સ
  • જુનિયર ક્લાર્ક – 01 પોસ્ટ
  • કેસ લેખક – 34 પોસ્ટ્સ
  • પટાવાળો – 07 પોસ્ટ્સ
  • આયાબેન (વર્ગ -4) – 53 પોસ્ટ્સ
  • સુરક્ષા રક્ષક – 17 પોસ્ટ્સ

વીએમસી ભરતી 2020 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી

રસ ધરાવતા ઉમેદવારો 25 સપ્ટેમ્બરથી 05 ઓક્ટોબર 2020 સુધી અથવા તે પહેલાં સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (વીએમસી) ભરતી સૂચના ડાઉનલોડ કરો

ઓનલાઇન અરજી કરો

મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

  • ઓનલાઇન અરજીની પ્રારંભ તારીખ: 25 સપ્ટેમ્બર 2020
  • ઓનલાઇન અરજી રજૂ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 05 ઓક્ટોબર 2020