10 પાસ ITI પર આવી નવી ભરતી

1548

10 પાસ ITI પર આવી નવી ભરતી

શાસ્ત્ર સીમા બલ (એસએસબી) એ નીચે જણાવેલ પોસ્ટ્સ માટે એક જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. પાત્ર ઉમેદવારોએ સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લો અને આ પોસ્ટ લાગુ કરવાની સલાહ આપી. તમે વયમર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી, અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે જેવી અન્ય વિગતો મેળવી શકો છો.

જોબ વિગતો:

પોસ્ટ્સ: કોન્સ્ટેબલ ટ્રેડ્સમેન

ખાલી જગ્યા વિગતો:

 • કોન્સ્ટેબલ (ડ્રાઈવર) પુરુષ – 574 પોસ્ટ
 • કોન્સ્ટેબલ (લેબોરેટરી સહાયક) – 21 પોસ્ટ
 • કોન્સ્ટેબલ (વેટરનરી) – 161 પોસ્ટ કોન્સ્ટેબલ
 • (આયાહ) સ્ત્રી – 05 પોસ્ટ કોન્સ્ટેબલ (સુથાર) – 03 પોસ્ટ
 • કોન્સ્ટેબલ (પ્લમ્બર) – 01 પોસ્ટ
 • કોન્સ્ટેબલ (પેઇન્ટર) – 12 પોસ્ટ
 • કોન્સ્ટેબલ (દરજી) – 20 પોસ્ટ
 • કોન્સ્ટેબલ (મોચી) – 20 પોસ્ટ
 • કોન્સ્ટેબલ (માળી) – 09 પોસ્ટ
 • કોન્સ્ટેબલ (કૂક) પુરુષ – 232 પોસ્ટ
 • કોન્સ્ટેબલ (કૂક) સ્ત્રી – 26 પોસ્ટ
 • કોન્સ્ટેબલ (વોશરમેન) પુરુષ – 92 પોસ્ટ
 • કોન્સ્ટેબલ (વોશરમેન) સ્ત્રી – 28 પોસ્ટ
 • કોન્સ્ટેબલ (બાર્બર) પુરુષ – 75 પોસ્ટ
 • કોન્સ્ટેબલ (બાર્બર) સ્ત્રી – 12 પોસ્ટ
 • કોન્સ્ટેબલ (સફાઇવાળા) પુરુષ – 89 પોસ્ટ
 • કોન્સ્ટેબલ (સફાઇવાળા) સ્ત્રી – 28 પોસ્ટ
 • કોન્સ્ટેબલ (વોટર કેરીઅર) પુરુષ – 101 પોસ્ટ
 • કોન્સ્ટેબલ (વોટર કેરીઅર) સ્ત્રી – 12 પોસ્ટ
 • કોન્સ્ટેબલ (વેઈટર) પુરુષ – 01 પોસ્ટ

કુલ પોસ્ટ્સની સંખ્યા: 1522

ઉંમર: 18-27 વર્ષ

ફી:

 • જનરલ / ઓબીસી – રૂ. 100 / –
 • એસસી / એસટી / સ્ત્રી – મુકત
 • ડેબિટ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડ, નેટ બેન્કિંગ ચલન દ્વારા ચુકવણી કરવામાં આવશે.

પસંદગી પ્રક્રિયા:

 • શારીરિક ધોરણ (પીએસટી), તબીબી પરીક્ષા, ઇન્ટરવ્યુ, પર્સનાલિટી ટેસ્ટના આધારે ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી ?:

 • રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

જાહેરાત: અહીં ક્લિક કરો

સત્તાવાર વેબસાઇટ: અહીં ક્લિક કરો

ઓનલાઇન અરજી કરો: અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

 • એસએસબી કોન્સ્ટેબલ એપ્લિકેશનની પ્રારંભ તારીખ – 29 ઓગસ્ટ 2020
 • એસએસબી કોન્સ્ટેબલ એપ્લિકેશનની છેલ્લી તારીખ – 20 ડિસેમ્બર 202