લુણાવાડા નગરપાલિકા માં 10 પાસ અને ITI પર ભરતી

698

એપ્રેન્ટિસ પોસ્ટ્સ 2020 માટે લુણાવાડા નગરપાલિકામા ભરતી

છેલ્લી તારીખ: 06-09-2020

પોસ્ટ્સ : એપ્રેન્ટિસ

ટ્રેડ :

કોમ્પપુટર સંચાલક

ડ્રાઈવર કમ મિકેનિક

મશીન મજદુર

કુલ પોસ્ટ્સની સંખ્યા: 08

શૈક્ષણિક લાયકાત:

શૈક્ષણિક લાયકાત વિગતો માટે કૃપા કરીને સત્તાવાર સૂચના વાંચો.

પસંદગી પ્રક્રિયા:

એક ઇન્ટરવ્યુના આધારે ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી :

પાત્ર ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.

નોંધ: ઉમેદવારોને અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર સૂચના વાંચવા સૂચન કર્યું છે.