જનરલ હોસ્પિટલ, ગોધરામાં ભરતી ૨૦૨૦

279

જનરલ હોસ્પિટલ, ગોધરા સ્ટાફ નર્સ પોસ્ટ્સ માટે ભરતી 2020, વિગતવાર માહિતી નીચે આપેલ છે.

પોસ્ટ્સ નામ: સ્ટાફ નર્સ

કુલ પોસ્ટ્સ: 05 પોસ્ટ્સ

શૈક્ષણિક લાયકાત:

ડિપ્લોમા (જી.એન.એમ.) / બી.એસ.સી. જનરલ નર્સિંગમાં

પગાર:

રૂ .13,000 / –

વય મર્યાદા:

40 વર્ષ સુધી

કેવી રીતે અરજી કરવી:

રુચિ અને પાત્ર ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.

છેલ્લી તારીખ: 10-09-2020

 

જાહેરાત : અહિ ક્લિક કરો