ગાંધીધામ મર્કેન્ટાઇલ બેન્ક લિમિટેડ દ્વારા ભરતી

541

ગાંધીધામ મર્કેન્ટાઇલ બેન્ક લિમિટેડ દ્વારા ભરતી

ગાંધીધામ મર્કન્ટાઇલ કો-ઓપરેટીવ બેંક લિ. ભરતી 2020 ક્લાર્ક અને મેનેજર માટે અરજી કરે છે.

ગાંધીધામ મર્કન્ટાઇલ કો-ઓપરેટીવ બેંક લિ. ભરતી 2020

ગાંધીધામ મર્કન્ટાઇલ કો-ઓપરેટીવ બેંક લિ. ભરતી 2020: ગાંધીધામ મર્કન્ટાઇલ કો-ઓપરેટીવ બેંક લિ.એ જનરલ મેનેજર, મેનેજર અને ક્લાર્ક કમ કેશિયર પદ માટે અરજીઓ આમંત્રણ આપ્યું છે. લાયક ઉમેદવારો છેલ્લી તારીખ પહેલાં અરજી કરશે.

ગાંધીધામ મર્કન્ટાઇલ કોઓપરેટિવ બેંક ભરતી 2020
પોસ્ટ

  • જનરલ મેનેજર
  • ક્લાર્ક કમ કેશિયર
  • વગેરે

શિક્ષણ લાયકાત

જનરલ મેનેજર

માન્યતાપ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી ગ્રેજ્યુએટ / પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ, બેન્કિંગ ક્ષેત્રમાં મધ્યમ / વરિષ્ઠ સ્તરે ઓછામાં ઓછું 8 વર્ષ કામનો અનુભવ ધરાવતા. સીએઆઈબી / ડીબીએફ / સહકારી વ્યવસાય મેનેજમેન્ટમાં ડિપ્લોમા અથવા સમકક્ષ અથવા ચાર્ટર્ડ / કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટમાં સ્નાતક થયા હોય તેમને પસંદગી આપવામાં આવશે.

મેનેજર

એકાઉન્ટ્સ / બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષનો અનુભવ ધરાવતી માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતક. નાણાં ક્ષેત્રે ડિગ્રી / ડિપ્લોમા ધરાવતા લોકોને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે,

સહકાર અને હિસાબ.

ક્લાર્ક કમ કેશિયર

સ્નાતક, પસંદગી એમ.બી.એ / પી.જી.ડી.બી. ની ડિગ્રી ધરાવતા અરજદારોને આપવામાં આવશે.

વય મર્યાદા:

35 વર્ષથી ઓછા નહીં અને 65 વર્ષથી વધુ નહીં.

પગાર:

ઉલ્લેખ નથી. કૃપા કરીને સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.

પસંદગી પ્રક્રિયા:

ઉમેદવારોની પસંદગી લાયકાત, અનુભવ અથવા ઇન્ટરવ્યૂના આધારે કરવામાં આવશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી:

સંપૂર્ણ રેઝ્યૂમે સાથે ઉપરના માપદંડો અનુસાર સખત અરજી કરો.
સરનામું: મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, ગાંધીધામ મર્કન્ટાઇલ કો-rativeપરેટિવ બેંક લિ., “જીએમસીબી ભવન” પ્લોટ નં .12, સેક્ટર -9, ગાંધીધામ

મહત્વપૂર્ણ તારીખ:

એપ્લિકેશન સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 12.12.2020

મહત્વપૂર્ણ લિંક

 ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન

ઓફિશિયલ વેબસાઇટ

ગાંધીધામ મર્કન્ટાઇલ કો-ઓપરેટીવ બેંક લિમિટેડમાં શું નોકરીઓ છે?

ગાંધીધામ મર્કન્ટાઇલ કો-ઓપરેટિવ બેંક લિ.એ જનરલ મેનેજર, મેનેજર અને કલાર્ક કમ કેશિયર પદ માટે અરજી માટે આમંત્રણ આપ્યું છે.

ગાંધીધામ મર્કન્ટાઇલ કો-ઓપરેટીવ બેંક લિમિટેડ જોબ્સ 2020 માટેની લાયકાત શું છે?

માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતક / અનુસ્નાતક

ગાંધીધામ મર્કન્ટાઇલ કો-ઓપરેટીવ બેંક લિમિટેડ જોબ્સ 2020 માટેની પસંદગી પ્રક્રિયા શું છે?

લાયકાત, અનુભવ અથવા ઇન્ટરવ્યૂના આધારે ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે.

ગાંધીધામ મર્કન્ટાઇલ કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ જોબ્સ 2020 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

સંપૂર્ણ રેઝ્યૂમે સાથે ઉપરના માપદંડો અનુસાર સખત અરજી કરો.

સરનામું: મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, ગાંધીધામ મર્કન્ટાઇલ કો-ઓપરેટિવ બેંક લિ., “જીએમસીબી ભવન” પ્લોટ નં .12, સેક્ટર -9, ગાંધીધામ.

ગાંધીધામ મર્કન્ટાઇલ કો-ઓપરેટીવ બેંક લિમિટેડ જોબ્સ 2020 લાગુ કરવા માટેની છેલ્લી તારીખ શું છે?

એપ્લિકેશન સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 12.12.2020