જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી ભરૂચમા ભરતી 2020

239

ભરૂચ જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી (રક્તપિત્ત) એ નીચે જણાવેલ પોસ્ટ્સ માટે એક જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. પાત્ર ઉમેદવારોએ સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લો અને આ પોસ્ટ લાગુ કરવાની સલાહ આપી. તમે વયમર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી, અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે જેવી અન્ય વિગતો મેળવી શકો છો. નવીનતમ અપડેટ્સ મેળવવા માટે સબકા ગુજરાત નિયમિતપણે તપાસો.

જોબ વિગતો:

પોસ્ટ્સ: પેરા મેડિકલ વર્કર

કુલ પોસ્ટ્સની સંખ્યા: 01

લાયકાતના ધોરણ:

શૈક્ષણિક લાયકાત:

  • શૈક્ષણિક લાયકાત વિગતો માટે કૃપા કરીને સત્તાવાર સૂચના વાંચો.

પસંદગી પ્રક્રિયા:

  • એક ઇન્ટરવ્યુના આધારે ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી ?:

  • રસ ધરાવતા ઉમેદવારોને જાહેરાતમાં આપેલા સરનામાં પર તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે હાજર રહેવા વિનંતી છે.

વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યૂ :

  • 15-10-2020

જાહેરાત : અહીં ક્લિક કરો