આર્મી પબ્લિક સ્કૂલમાં ભરતી

572

પોસ્ટ નામ:

 • આર્મી પબ્લિક સ્કૂલ પીજીટી / ટીજીટી / પીઆરટી ઓનલાઇન ફોર્મ 2020

કુલ ખાલી જગ્યા:

 • 8000 (લગભગ)

આર્મી પબ્લિક સ્કૂલે પીજીટી / ટીજીટી / પીઆરટી ખાલી જગ્યાઓની ભરતી માટે જાહેરાત કરી છે. જે ઉમેદવારો ખાલી હોવાની વિગતોમાં રસ ધરાવતા હોય અને તમામ યોગ્યતાના માપદંડ પૂર્ણ કર્યા હોય તેઓ સૂચના વાંચી શકે છે અને ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

પરીક્ષા ફી

 • રૂ. 500 / –

ચુકવણી મોડ :

 • ઓનલાઇન ડેબિટ / ક્રેડિટ કાર્ડ્સ / નેટ બેન્કિંગ

શૈક્ષણિક લાયકાત:

 • પીજીટી – બી.એડ અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન ઓછામાં ઓછા 50% ગુણ સાથે
 • ટીજીટી – બી.એડ અને ઓછામાં ઓછા 50% ગુણ સાથે ગ્રેજ્યુએશન
 • PRT – બી એડ / ટુ યર ડિપ્લોમા ગ્રેજ્યુએશન અને ઓછામાં ઓછા 50% ગુણ સાથે ગ્રેજ્યુએશન

મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

 • ઓનલાઇન અરજી કરવાની પ્રારંભ તારીખ: 01-10-2020
 • ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 20-10-2020
 • પ્રવેશ કાર્ડની પ્રાપ્યતા માટેની તારીખ: 04-11-2020 (અપલોડ કર્યા પછી ટેન્ટિવને જાણ કરવામાં આવશે)
 • પરીક્ષા માટેની તારીખ: 21 અને 22-11-2020
 • પરિણામનું પ્રકાશન: 02-12-2020 (ટેન્ટિવ)

વય મર્યાદા (01-04-2021 ના ​​રોજ)

 • તાજા ઉમેદવારો માટે: વર્ષથી નીચે (દિલ્હીની શાળાઓના કિસ્સામાં ઉમેદવાર ડીએસઇએ અને આર મુજબ વય કૌંસમાં હોવો જોઈએ)
 • અનુભવી ઉમેદવારો માટે: 57 વર્ષથી નીચે (ડીએસઇએ અને આર મુજબ દિલ્હીના કિસ્સામાં)
 • નિયમો અનુસાર વય છૂટછાટ લાગુ પડે છે.

પીજીટી / ટીજીટી / પીઆરટી પોસ્ટ્સ માટેની પસંદગી પ્રક્રિયા

 • પસંદગી ઓનલાઇન સ્ક્રિનિંગ કસોટી, ઇન્ટરવ્યુ અને શિક્ષણ કૌશલ્યનું મૂલ્યાંકન આધારે કરવામાં આવશે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ઓનલાઇન નોંધણી માાટે અને પ્રવેશ માાટે

સૂચના માાટે અહીં ક્લિક કરો

સત્તાવાર વેબસાઇટ માટે અહીં ક્લિક કરો