આણંદ એગ્રિકલ્ચર યુનિવર્સિટીમા ભરતી

296

આણંદ એગ્રિકલ્ચર યુનિવર્સિટીમા ભરતી

આનંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી (એએયુ) એ નીચે જણાવેલ પોસ્ટ્સ માટે એક જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. પાત્ર ઉમેદવારોએ સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લો અને આ પોસ્ટ લાગુ કરવાની સલાહ આપી. તમે વયમર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી, અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે જેવી અન્ય વિગતો મેળવી શકો છો.

આણંદ એગ્રિકલ્ચર યુનિવર્સિટી (એએયુ) ભરતી 2020

જોબ વિગતો:

પોસ્ટ્સ:

  • જુનિયર રિસર્ચ ફેલો (જેઆરએફ)

કુલ પોસ્ટ્સની સંખ્યા:

  • 02

શૈક્ષણિક લાયકાત:

  • શૈક્ષણિક લાયકાત વિગતો માટે કૃપા કરીને સત્તાવાર સૂચના વાંચો.

પસંદગી પ્રક્રિયા:

  • એક ઇન્ટરવ્યુના આધારે ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી ?:

  • પાત્ર ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.

છેલ્લી તારીખ:

  • 12-10-2020

જાહેરાત: અહીં ક્લિક કરો

નોંધ : કૃપા કરીને હંમેશાં સત્તાવાર વેબસાઇટ અને જાહેરાત / સૂચના સાથે ઉપરોક્ત વિગતોને તપાસો અને પુષ્ટિ કરો.