ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ડાઉનલોડ કરો…

735

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર એ સાપ્તાહિક રોજગાર અખબાર છે જે ગુજરાત માહિતી વિભાગ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે, અને તેઓએ આ સાપ્તાહિકને તેમની પોતાની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર gujaratinformation.net pdf ફોર્મેટમાં મુક્યું છે.

Image Source -Gujarat Rojgar Samachar

હેલો મિત્રો!
ગુજરાત રોજગાર સમાચાર (09-09-2020) ડાઉનલોડ કરો નીચે આપેલી લિંકથી આપેલ…

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ડાઉનલોડ કરો ગુજરાત માહિતી વિભાગ દ્વારા પ્રકાશિત આ કાગળ આગામી નવી જોબ અને સામાન્ય જનતા માટે ઉપયોગી. આ ઇપેપર ડાઉનલોડ કરવું આવશ્યક છે.

Image Source -Gujarat Rojgar Samachar

ફક્ત નીચે આપેલી લિંક: –

ડાઉનલોડ તારીખ: – 09 સપ્ટેમ્બર 2020

વિવિધ વીમા, સોફ્ટવેર, પ્રાથમિક શિક્ષણ વિભાગ વિશે પરિપત્ર અપડેટ.

Image Source -Gujarat Rojgar Samachar

ગુજરાતની તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અભ્યાસ સામગ્રી: એચ.એ.એ.ટી.ટી. અભ્યાસ સામગ્રી, ટી.ટી.ટી. અભ્યાસ સામગ્રી, ટાટ અભ્યાસ સામગ્રી, જીપીએસસી અભ્યાસ સામગ્રી, જી.એસ.એસ.એસ.બી. અભ્યાસ અભ્યાસ સામગ્રી, મોર્ટગેજ, પોલીસ અધ્યયન સામગ્રી, એટર્ની અને અન્ય સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અભ્યાસ સામગ્રી.

અમે વિવિધ સરકારી જોબ અને બિન-સરકારી ક્ષેત્રના વિવિધ જોબ અપડેટ્સને અપડેટ કરીએ છીએ, સમગ્ર ભારતમાંથી.

gujaratinformation.net

Image Souce – gujaratinformation.net

ગુજરાત તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અભ્યાસ સામગ્રી: એચ.એ.એ.ટી.ટી. અભ્યાસ સામગ્રી, કોર્ડ, ટી.ટી.ટી. અભ્યાસ સામગ્રી, ટાટ અભ્યાસ સામગ્રી, વર્ગ સુધારણા, સારવાર, જીપીએસસી અભ્યાસ સામગ્રી, જી.એસ.એસ.એસ.બી. અભ્યાસ સામગ્રી, પોલીસ અભ્યાસ સામગ્રી, અને અન્ય સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અપડેટ્સ.

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ડાઉનલોડ કરો: (09-09-2020)

ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો