ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ કઢાવો કોઈ પણ એજન્ટ વગર

464

ગુજરાત રાજ્યમાં કાનૂની રીતે મોટર વાહન ચલાવવા માટે, વ્યક્તિએ માન્ય ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ હોવું આવશ્યક છે. ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ તે વ્યક્તિ દ્વારા મેળવી શકાય છે જે લર્નિંગ લાઇસન્સ ધરાવે છે.

ગુજરાત આરટીઓ દ્વારા મોટર વાહન અધિનિયમ, 1988 ની જોગવાઈ મુજબ ગુજરાતમાં લર્નિંગ લાઇસન્સ આપવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં જારી થયેલ લર્નિંગ લાઇસન્સ 6 મહિનાના સમયગાળા માટે માન્ય છે અને કાયમી ડી.એલ. માટે અરજી 30 દિવસ પછી અથવા લર્નિંગ લાઇસન્સ આપવાની તારીખથી 180 દિવસની અંદર કરી શકાય છે. ગુજરાત લર્નિંગ લાઇસન્સ એક વ્યક્તિ દ્વારા નીચે જણાવેલ પ્રક્રિયાને અનુસરીને મેળવી શકાય છે.

ગુજરાતમાંશીખાઉ લાયસન્સના પ્રકાર

ગુજરાત આરટીઓ વાહન ચલાવવા માંગે છે તે વાહનના વર્ગના આધારે વ્યક્તિને લર્નિંગ લાઇસન્સ આપે છે. ગુજરાતમાં કોઈ વ્યક્તિને શીખવા લાયસન્સના પ્રકાર નીચે આપેલા છે

લાઇટ મોટર વાહન માટે લર્નિંગ લાઇસન્સ ઇસ્યુ કરાયું:

આ પ્રકારના એલએલમાં જીપો, sટો-રિક્ષા, ડિલિવરી વાન વગેરે જેવા વાહનો શામેલ છે.મધ્યમ મુસાફરોના વાહન માટે લર્નિંગ લાઇસન્સ આપવામાં આવે છે: આ પ્રકારના એલએલમાં મુસાફરોને ફેરી કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા ટેમ્પો અને મિનિવાન્સ જેવા વાહનો શામેલ છે.

મધ્યમ માલના વાહન માટે લર્નિંગ લાઇસન્સ ઇસ્યુ કરાયું છે:

આ પ્રકારના એલએલમાં ડિલિવરી ટ્રક, માલના પરિવહન માટે વપરાયેલા ટેમ્પો જેવા વાહનો શામેલ છે.

ભારે મુસાફરોના વાહન માટે લર્નિંગ લાઇસન્સ ઇસ્યુ:

આ પ્રકારના એલએલમાં મુસાફરોને ફેરી કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી મોટી બસ અને વાન જેવા વાહનો શામેલ છે.

હેવી ગુડ્ઝ વાહન માટે લર્નિંગ લાઇસન્સ ઇસ્યુ:

આ પ્રકારના એલએલમાં માલ પરિવહન માટે વપરાયેલા વિશાળ ટ્રક અને વાન જેવા વાહનો શામેલ છે.

ગિયર વિના મોટરસાયકલ માટે શીખવાનું લાઇસન્સ:

આ પ્રકારના એલએલમાં ગિયર વિનાનાં સ્કૂટર્સ અને મોપેડ જેવા વાહનો શામેલ છે.

લાઇટ મોટર વાહન માટે શીખવાનું લાઇસન્સ:

આ પ્રકારના એલએલમાં ગિયર સાથેના કાર, બાઇક વગેરે જેવા વાહનો શામેલ છે.

ગુજરાતમાં અધ્યયન લાઇસન્સ મેળવવા માટેની પાત્રતા માપદંડ:

50 CC સીસીની એન્જિન ક્ષમતાથી વધુ ન હોય તેવા મોટર વાહન માટે લર્નિંગ લાઇસન્સ મેળવવા માટે, વ્યક્તિની ઉંમર 16 વર્ષથી વધુ હોવી જોઈએ અને તેના માતાપિતા અથવા વાલી પાસેથી સંમતિ લેવી જોઈએ.લાઇટ મોટર વાહન માટે લર્નિંગ લાઇસન્સ મેળવવા માટે, વ્યક્તિની ઉંમર 18 વર્ષથી ઉપરની હોવી જોઈએ.

વ્યવસાયિક વાહન માટે લર્નિંગ લાઇસન્સ મેળવવા માટે, વ્યક્તિ 20 વર્ષથી ઉપરની હોવી જોઈએ.લર્નિંગ લાઇસન્સ માટે અરજી કરનાર વ્યક્તિએ ટ્રાફિક નિયમો અને નિયમો સાથે વાતચીત કરી હોવી જોઈએ.

ગુજરાતમાં શીખનારનું લાઇસન્સ મેળવવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો : રાજ્યમાં અધ્યયન લાઇસન્સ મેળવવા માટે નીચે આપેલા દસ્તાવેજો ગુજરાત આરટીઓને સુપરત કરવાના રહેશે.

  • ઉંમર અને સરનામાંના પુરાવા દસ્તાવેજો જેમ કે યુટિલિટી બિલ, પાનકાર્ડ, આધારકાર્ડ, શાળા પ્રમાણપત્ર, જન્મ પ્રમાણપત્ર, વગેરે.
  • અરજી ફોર્મ 2
  • અરજી ફી રૂ. 30
  • લર્નિંગ લાઇસન્સ પરીક્ષણ ફી રૂ. 25
  • અરજી ફોર્મ 2
  • પાસપોર્ટ સાઇઝનાં ફોટોગ્રાફ્સ

 

અહીં અરજી કરો સત્તાવાર વેબસાઇટ પર