શું તમારું પેટ ફૂલી ગયું છે ? તો આ રહ્યા તમારા માટે ૭ આસાન જે કરશે તમને પાતળા !!!

1681

શું તમારું પેટ ફૂલી ગયું છે ?

તો આ રહ્યા તમારા માટે ૭ આસાન જે કરશે તમને પાતળા !!!

-યોગ આસન – જાનવી મહેતા – ( World Yoga Champion )

-લેખક – કલ્પેશસિંહ ઝાલા – ( P.G.D.N.Y.S )