જાણો!! હરસ શું છે અને તેનો ઉપચાર વિષે.

0
1440

જાણો!! હરસ શું છે અને તેનોઉપચાર વિષે.

હરસ જે દુશ્મનની માફક પ્રાણનો નાશ પણ કરી શકે છે. તેને અર્શ પણ કહેવામાં આવે છે, વાતાદિ- દોષોના ત્વચા -માસ -મેદ તથા તે જગ્યાના રક્તને દુષિત કરી ગુદાસ્થાને નાના પ્રકારની આકૃતિના માંસના અંકુરો ઉત્પન્ન કરે તેને અર્શ – હરસ કહેવામાં આવે છે.

હરસ થવાના કારણો 

 • તીખા તૂરા કડવા લુખા ઠંડા અને વાસી ભોજન નિયમિત સેવન કરવું,
 • પિકી તળેલી તેલ મરચા વાળી વસ્તુ બેકરીની વસ્તુઓ નિયમીત સેવન કરવું,
 • દારૂનું વ્યસન કરવાથી તમાકુનું વ્યસન કરવાથી ઇત્યાદિ વ્યસન કરવાથી,
 • સમય વીતી ગયા બાદ ભોજન કરવાથી,
 • વધારે મહેનત કરવાથી,
 • વધારે ઉપવાસ કરવાથી,
 • વધારે તળકે ફરવાથી, 

હરસના લક્ષણો 

 • મલ ત્યાગ સમયે દુખાવો થાય છે 
 • મલ ત્યાગ સમયે લોહી પડે છે 
 • મલ ત્યાગ નિયમિત થતો નથી 
 • કટકે-કટકે થાય છે 
 • ભૂખ નથી લાગતી 
 • પગ પેડુમાં દુખાવો થાય છે 
 • નબળાઈ લાગે છે 
 • વધારે પ્રમાણમાં રક્ત સ્ત્રાવ થવાથી ચક્કર આવે.

હરસની ચિકિત્સા 

 • છાશનું સેવન કરવું
 • હરડે ચૂર્ણ રોજ રાત્રે લેવું
 • નાગકેસર ચૂનો માખણ સાથે લેવું
 • ચિત્રકાદિવટી લેવી 
 • લઘુ અને સુપાચ્ય ખોરાક લેવો 
 • હરડે અને સૂંઠ ચિત્રકનો ઉકાળો કરી પીવો 
 • ગરમ પાણી નો શેક કરવો (કટિબસ્તિ લેવી)
 • ત્યારબાદ કાશીશાદી કે જાત્યાદિ તેલ લગાડવું ,
 • સુરણ, ચિત્રક, સુઠ અને મરીનું ચુર્ણ ગોળ સાથે લેવું.
 • તેમજ રેચક વસ્તુ આપવી.