ગુમડામા ઘરેલું ઉપાય / ઉપચાર…

1112

ગુમડા ઉપર માખણ લગાડી રૂનો પટો બાંધી રાખવાથી ગુમડુ ફુટી જશે.

ઘઉંના લોટમાં હળદર અને મીઠું નાખી પોટીસ બનાવી ગુમડા પર બાંધવાથી ગુમડુ પાકીને ફુટી જશે.

સરગવાની છાલ ઘસીને ચોપડવાથી ગુમડુ બેસી જશે.

પાલખ અથવા તાંદલજાના પાનની પોટીસ બનાવી ગુમડા પર બાંધવાથી ગુમડુ પાકી જશે.

બોરડીના પાન વાટી, ગરમ કરી, પોટીસ બનાવી ગુમડા પર બાંધવાથી ગુમડુ પાકીને ફુટી જશે.

હળદરની રાખ અને ચુનો ભેગો કરી લેપ કરવાથી ગુમડુ ફુટી જશે.