નોન ક્રીમીલેયર સર્ટીફીકેટ કઈ રીતે મેળવવુ?

862

નોન ક્રીમીલેયર સર્ટીફીકેટ કઈ રીતે મેળવવુ ?

નોન ક્રીમીલેયર/બિન ઉન્નતવર્ગના દાખલા માટે જરૂરી પુરાવા. (non creamy layer certificate documents)

રહેઠાણનો પુરાવો

 • અરજદારનું રેશન કાડૅ
 • અરજદારનું લાઇટ બીલ/વેરાબીલની ખરી નકલ.

ઓળખનો પુરાવો

 • અરજદાર અને તેના પિતાના આધાર કાર્ડ ની નકલ
  2 સાક્ષીના આધારકાર્ડ

જાતિને લગતા પુરાવા (કોઇપણ એક)

 • અરજદાર અને તેના પિતાનું શાળા છોડ્યાનુ પ્રમાણપત્ર.
 • અરજદારનો scbc/બક્ષીપંચ નો દાખલો.

આવકનો પુરાવો

 • અરજદારના વાલીનું આવક અંગેનુ પ્રમાણપત્ર/દાખલો
 • અરજી સાથે રજુ કરેલ સોગંદનામું/એફિડેવિટના ફોર્મમાં 50 રૂ. નો ઈ સ્ટેમ્પ લગાડવો.

સેવા માટે જરૂરી પૂરાવા

 • અન્ય જરૂરી પુરાવા (સત્તાધીન અધિકારીના માંગ્યા મુજબ)
 • તલાટી ના અભિપ્રાય નો રિપોર્ટ

ફોર્મ ક્યાં મળશે અને અરજી ક્યાં કરવી?

 • મામલતદારશ્રી ની કચેરી/તાલુકા વિકાસ અધિકારીની કચેરી/ જીલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી ની કચેરી.
  અથવા દાખલો મેળવવા DigitalGujarat વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશો.

ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા નીચે દર્શાવેલ લિન્કનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

FORM DOWNLOAD