ગુજરાતની કૃષિ યુનિવર્સિટી એડમિશન જાહેરાત 2020

547

ગુજરાતની કૃષિ યુનિવર્સિટી એડમિશન જાહેરાત 2020

ગુજરાત બી.એસ.સી. એગ્રી ઓનલાઇન પ્રવેશ 2020. અશોક હિરપરા દ્વારા – 11 ઓક્ટોબર, 2020 એક ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો ગુજરાત બી.એસ.સી. એગ્રી ઓનલાઇન પ્રવેશ 2020. તેની પાંચ કોલેજ એટલે કે એગ્રિકલ્ચર દ્વારા કૃષિ ક્ષેત્રે વિવિધ અભ્યાસક્રમો પ્રદાન કરે છે.

યુનિવર્સિટી પ્રવેશ ફોર્મ 2020 પાત્રતા, અભ્યાસક્રમો અને અરજીઓની વિગતો ગુજરાતની નીચે આપવામાં આવેલ બી.એસ.એસ. એગ્રી ઓનલાઇન પ્રવેશ 2020 યુ.જી., પી.જી. અને પી.એચ.ડી. ના અનેક કોર્સ વિવિધ વિશેષતાઓ હેઠળ યુનિવર્સિટી દ્વારા સ્તર ઓફર કરવામાં આવે છે.

આ અભ્યાસક્રમો માટેની અરજી પ્રક્રિયા મુખ્યત્વે જૂન મહિનાથી શરૂ થાય છે. યુ.જી. અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ, ઉમેદવારો દ્વારા મેળવેલા ગુજકેટના સ્કોર પર આધારિત છે, જ્યારે પી.જી. અને પી.એચ.ડી. પ્રવેશ માટે છે.

કોલેજ એગ્રિકલ્ચર એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ટેકનોલોજી, કોલેજ ફિશરીઝ, કોલેજ વેટરનરી સાયન્સ અને પશુપાલન અને પી.જી. એ.બી.એમ.ની સંસ્થા (કૃષિ વ્યવસાય સંચાલન).

ઉમેદવારોએ યુનિવર્સિટી દ્વારા લેવામાં આવતી પ્રવેશ પરીક્ષા માટે બેસવાની જરૂર છે. ગુજરાત બી.એસ.સી. વિવિધ યુનિવર્સિટીમાં એગ્રી ઓનલાઈન 2020 અભ્યાસક્રમો.

સમયગાળો, પાત્રતા માપદંડ, પ્રવેશ પ્રક્રિયા, કોલેજો અને કારકિર્દીની સંભાવના સરદાર ક્રુશીનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી.

ગુજરાત બી.એસ.સી. એગ્રી ઓનલાઇન પ્રવેશ 2020

  • તારીખ પ્રારંભ: 12-10-2020
  • છેલ્લી તારીખ: 19-10-2020


બી.એસ.સી. એગ્રી પ્રવેશ

સલાહ જૂથ બી બુકલેટ ઓલ્ડ

જૂથ એ બુકલેટ ઓલ્ડ ગ્રુપ બી

ઓનલાઇન અરજી કરો.

ગ્રુપ ઓનલાઇન અરજી કરો