જાણો !! સ્વામિનારાયણ મંદિર – ગઢડા વિષે.

571

સ્વામિનારાયણ મંદિર – ગઢડા

ભગવાન સ્વામિનારાયણ જીવનકાળ દરમ્યાન, તેમણે નીચેના છ (6) મંદિરો ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ હાજરીમાં બાંધવામાં આવી હતી લગભગ 170 વર્ષ પહેલાં અને મંદિરો ગુજરાત, ભારત રાજ્યમાં સ્થિત થયેલ છે તેમણે પોતે નીચેના મંદિરોમાં મૂર્તિ સ્થાપિત કરી હતી. તે પૈકી ગઢડા એક છે.,

ભગવાન સ્વામીનારાયણની સ્મૃતિ સ્વરૂપ આ મંદિરના આંતરિક ભાગમાં ભગવાન ઘનશ્યામની મુર્તિ ઉત્તર ભાગમાં આવેલી છે, જયારે પ્રસાદી મંદીરમાં સ્વામી નારાયણ ભગવાને વાપરેલી ચીજો-વસ્તુઓની પ્રદર્શની છે.

મંદિરના દક્ષિણે મોટુ લીમડાનું વૃક્ષ તથા વાસુદેવ ખંડ આવેલ છે,જયાં સ્વામી નારાયણભગવાને વચનામૃત નામે ઓળખાતા પ્રવચનો આપ્યા હતા.મે-૨૦૧૨માં આ મંદિરના શિખરને સોનાનો ઢોળ ચડાવવામાં આવ્યો છે,જે ગુજરાતનું પ્રથમ મંદિર છે.