ભાવનગર રાજવી પરિવાર ના શ્રી કે.એસ.ધર્મકુમારસિંહજી (બાપા સાહેબ) તેમના બાજ સાથે..

1984

ભાવનગર રાજવી પરિવાર ના શ્રી કે.એસ.ધર્મકુમારસિંહજી (બાપા સાહેબ) બાજ સાથે..

the brother of Maharaja Krishnakumarsinhji, Bhavnagar State, (King of Bhavnagar).

The Craigheads thus traveled to India and wrote “Life with an Indian Prince”, which was published in National Geographic in February, 1942.

bhavnagar-state
K.S.Dharmakumarsinhji (Bapa Saheb)

Falconers Three-the Craighead Twins and Their Princely Host.

Frank (left) and John are holding sakers, birds which resemble the American prairie falcon Bapa carries his prize luggar, a large Asiatic falcon with dull brown plumage. Usually the twins wore India garb in Bhavnagar (page 260), An army officer taught them how to wrap and tie their turbans.

bhavnagar-state
K.S.Dharmakumarsinhji (Bapa Saheb)

Bapa Calls His Tercel to the Lure.

He swings a lure at the end of a short stick. The tercel, or male peregrine, stoops, but the bait is jerked away before the bird can strike. After 40 or 50 attempts, the tercel is permitted to strike and bring the lure to the ground. This ends the lesson, and the falcon is hooded and fed (opposite page).

Falcon

Triumph in Falconry-Bapa’s Prize Luggar Downs a Teal.

This slow desert falcon, in its wild state, would not normally pursue a fast-lying duck. Indian trainers usually disregard the luggar as a hunter, but Bapa taught this one to capture teal and partridges (page 251).

bhavnagar-state
Falcon

There’s Many a Slipknot ‘twixt This Shikra and His Dinner.

The bird is snared in a bal-chatri, an Indian trap especially designed for short-winged hawks. A dge is placed within the rmework of netting and canes. Then thin nooses are spread over the T shikra, trying to get the partridge, entangles its talons in the nooses.