ભાવનગર ડોગ સ્કવોડમાંથી “કમલ” નામના ડોગનું દુ:ખદ અવસાન- અલવિદા કમલ !

739

ભાવનગર પોલીસ વિભાગના ડોગ સ્કવોડ માંથી “કમલ” નામના ડોગ નું દુ: ખદ અવસાન થયેલ છે..

જેણે ઘણા બધા ગુનાઓ ડીટેક્ટ કરવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા અદા કરેલ..

એવા “કમલ” ડોગ ને પોલીસ પરિવાર તરફથી સન્માન સાથે અંતિમ વિદાય આપવામાં આવેલ હતી.